Taisyklės

1. www.creditfirm.lt skelbimų talpinimo nuostatos
1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „CreditFirm" (kodas - 302458914, registracijos adresas - Adutiškio g. 3-3, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas - paskola@creditfirm.lt) (toliau - Creditfirm.lt) ir Jūsų (toliau - Klientas), kuria numatomos naudojimosi interneto svetaine www.CreditFirm.lt (toliau - Svetainė) taisyklės, skelbimų talpinimo ir peržiūrėjimo, administravimo tvarka, Svetainės vartotojų teisės ir pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos.
1.2. Klientai Svetainėje naudojasi paslaugomis, kurios apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant skelbimų patalpinimu (toliau - Skelbimas) bei skelbimų apie siūlomus objektus peržiūrą, paskyros (angl. - account) susikūrimą, paskelbtos informacijos skaitymą, informacijos/duomenų pateikimą, Skelbimų prenumeratą, ir kt (toliau - Paslaugos).
1.3. Naudodamasis Svetaine, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir taisyklių, patvirtina, kad susipažino su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau - Taisyklės), sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis. Naudojimasis Svetaine reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Svetainėje. Taisyklės Svetainės vartotojams yra privalomos visa apimtimi, nesutinkant bent su viena Taisyklių nuostata, asmuo negali tapti Klientu ir negali naudotis nei viena Svetainės paslauga.
1.4. CreditFirm.lt turi teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra keisti Svetainės naudojimo Taisykles. Jei pakeitus Taisykles Klientas nenustos naudotis Svetaine, bus laikoma, kad Klientas Taisyklių pakeitimams pritaria.
1.5. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata tampa negaliojančia, arba prieštarauja LR įstatymas, tai nedaro negaliojančiomis likusių nuostatų.
1.6. Svetainėje dalis Paslaugų gali būti apmokestintos (toliau - Mokamos paslaugos). Tokios paslaugos bus aprašytos Svetainėje, nurodant jų kainą, Mokamos paslaugos terminą bei kitas esmines sąlygas.

2. Bendri reikalavimai ir sąlygos
2.1. Klientas, norėdamas talpinti Skelbimus, privalo pateikti: vardą, elektroninio pašto adresą ir mobilaus telefono numerį (toliau - Kontaktinė informacija). Nepateikus būtinų duomenų, Skelbimas į Svetainę gali būti netalpinamas.
2.2. Skelbimas privalo būti patalpintas jam skirtoje kategorijoje. (Pavyzdžiui, Skelbimas apie pageidaujama paskolą, privalo būti patalpintas rubrikoje „Paskolų birža", o skelbimas apie parduodamą skolą, rubrikoje „Skolų biržą")
2.3. Viename skelbime galima paskelbti tik apie vieną paskolą arba vieną skolą, o užstatų skaičius neribojamas. Taip pat, vienam ir tam pačiam objektui Svetainėje gali būti skirtas tik vienas Skelbimas. Klientas privalo turėti, arba galėti (turėti teisę) disponuoti Svetainėje reklamuojamu objektu.
2.4. Klientams, kuriems CreditFirm.lt sistema suteikia galimybę patalpinti skelbimą, bus suteikta privati "Virtuali erdvė", kurioje Klientai turės galimybę administruoti savo patalpintus Skelbimus, panaikinti arba pratęsti jų galiojimą.
2.5. Klientams draudžiam pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją Svetainėje. Draudžiama naudotis Svetaine siekiant neteisėtų, netinkamų ar su Svetainės tematika nesusijusių tikslų. Draudžiama skelbti beprasmius Skelbimus, Skelbimus rašyti didžiosiomis raidėmis. Skelbimo informacija pildoma tik tam specialiai skirtose bei įvardintose skelbimo zonose. Draudžiama pateikti kontaktinę informaciją skelbimo aprašymui skirtoje zonoje (Detali informacija). Pateikdamas informaciją, talpindamas Skelbimą, Klientas patvirtina, kad pateikia išsamią ir tikrovę atitinkančią informaciją. Skelbimai savo turiniu ir prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms moralės normoms, LR teisės aktams. Draudžiama talpint informaciją, kuri pažeistų autorines teises, būtų šmeižianti, įžeidžianti, bet kaip, bet kokia forma diskriminuojanti bet kurį asmenį, kurstytų diskriminaciją ar nesantaiką, pažeistų asmens teisę į privatumą (asmeninė informacija - vardas, pavardė, asmens kodas, mob.tel), garbę, orumą, keltų grėsmę Svetainės funkcionalumui ar saugai.
2.6. Talpindamas informaciją Klientas pripažįsta, kad yra veiksnus asmuo, turintis visus reikalingus įgaliojimus naudotis Svetainės Paslaugomis, supranta, kad gali atsirasti prievolė sumokėti mokesčius, susijusius su Svetainės naudojimu, ar naudojimo rezultatais, kad sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir CreditFirm susikuria teisiniai santykiai, kuriuos numato šios Taisyklės.
2.7. Bet koks naudojimasis Svetainės Paslaugomis, neapsiribojant informacijos patalpinimu, gavimu, naudojimu, nėra CreditFirm siūlymas naudotis šiomis Paslaugomis.
2.8. Pranešimai tarp Kliento ir CreditFirm siunčiami elektroniniu laišku.
2.9. Naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, talpindamas bet kokią informaciją Svetainėje, Klientas neatlygintinai, neribotam terminui, neribotoje teritorijoje perduoda CreditFirm šias teises į savo paskelbtą informaciją ir/ar duomenis, asmens duomenis, kūrinius:
2.9.1 panaudoti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, padaryti viešai pasiekiamu, platinti, nuomoti, parduoti ar kitaip perduoti nuosavybėn.
2.9.2. keisti, redaguoti, kurti iš Kliento informacijos išvestinius kūrinius, kitaip neatlygintinai naudoti Kliento pateiktą informaciją.
2.10. Visos intelektinės, autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant Klientų patalpintą informaciją, Skelbimus, jų turinį, priklauso CreditFirm. Bet koks trečiųjų asmenų Svetainės turinio, dizaino ir duomenų bazių informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ir/ar kitoks naudojimas be raštiško CreditFirm leidimo ir/arba nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Klientams jų Skelbimų atžvilgiu. CreditFirm gali nevaržomai ir neribotą laiką LR įstatymų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka naudoti Svetainėje Klientų patalpintą visą informaciją, neskaitant asmeninės informacijos, CreditFirm tikslais. Nei CreditFirm, nei jokia trečioji šalis nebus atsakinga Klientui už Skelbimuose patalpintos informacijos, Sklebimų turinio, naudojimą.
2.11. CreditFirm turi teisę be atskiro įspėjimo keisti Svetainės struktūros, dizaino sprendimu, perleisti Svetainė kitų nuosavybėn ar nutraukti/pristabdyti veiklą, vykdyti profilaktinius darbus, kurių metu gali būti laikinai apribota galimybė naudotis Svetainės Paslaugomis.
2.12. Skelbimai gali būti iliustruoti kartu patalpinant objekto nuotrauką. Patalpindamas nuotrauką, Klientas patvirtina, kad turi teisę naudoti nuotrauką ir kad ji nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Draudžiama vietoje objekto nuotraukos talpinti kokius nors grafinius vaizdus, raides, logotipus, telefono numerius, asmenis, prekinius ženklus, vardus ir pavardes, bei kitą netinkamą, ar su Skelbimo objektu nesusijusią medžiagą.
2.13. Patalpindamas Skelbimą, Klientas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
2.14. CreditFirm turi teisę be įspėjimo atmesti Skelbimus arba juos ištrinti iš Svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas, redaguoti gramatines ir kitas klaidas.
2.15. CreditFirm turi teisę be atskiro įspėjimo panaikinti Kliento registraciją ar bet kokią Kliento patalpintą informaciją iš Svetainės, jei CreditFirm manymu Klientas pažeidžia Taisykles.
2.16. CreditFirm turi teisę Klientui siųsti naujienlaiškius, komercinius ir kitus pasiūlymus nurodytu elektroninio pašto adresu. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai CreditFirm.

3. Mokamos paslaugos
3.1. CreditFirm turi teisę be atskiro perspėjimo apmokestinti šias Paslaugas:
1. Skelbimų ar informacijos talpinimas visose rubrikose.
2. Skelbimą patalpinusio Kliento Kontaktinės informacijos atskleidimas.
3. Skelbimo paryškinimas ar kitoks išskyrimas iš kitų Skelbimų.
4. Skelbimo iškėlimas į titulinį Svetainės puslapį.
3.2. Apmokestinant šias Paslaugas Svetainėje bus aiškiai išdėstytos visos su apmokestinimu susijusios sąlygos atitinkamų Paslaugų užsakymo puslapiuose.
3.3. Kliento patalpintas Skelbimas iki Paslaugų apmokestinimo bus rodomas nemokamai iki sueis Skelbimo terminas.
3.4. Klientas supranta, kad Mokamos paslaugos Klientui teikiamos tik tuomet kai Klientas už jas sumoka CreditFirm.
3.5. CreditFirm pasilieka teisę bet kada vienašaliu sprendimu keisti Mokamų paslaugų įkainius, mokėjimo tvarką.
3.6. Jei Klientas įvykdęs apmokėjimą už Mokamas paslaugas jų negauna ne dėl Taisyklių pažeidimo, CreditFirm Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų galiojimą tokiam terminui, kuriuo Mokamos paslaugos nebuvo suteiktos. Ši sąlyga taip pat galioja jei CreditFirm iniciatyva Svetainėje būtų atliekami profilaktiniai darbai, būtų sustabdyta galimybė naudotis Svetainės Paslaugomis.

4. Atsakomybės ribojimas
4.1. CreditFirm teikia tik technines galimybes naudotis Svetainės Paslaugomis. CreditFirm nėra jokių asmenų, organizacijų atstovas ar suinteresuota šalis.
4.2. CreditFirm atsako tik už tai, kad Klientas laikydamasis Taisyklių reikalavimų galėtų naudotis Svetainės Paslaugomis, taip pat Mokamomis paslaugomis.
4.3. CreditFirm neatsako už Skelbimuose, ar kitur Svetainėje Kliento patalpintos informacijos turinį, jo neatitikimą tikrovei. Taip pat neatsako už Kliento ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, nuostolius dėl Kliento naudojimosi Svetainės Paslaugomis, bet kokios informacijos, įskaitant fotografijas ir kt. talpinimą Svetainėje. Svetainėje Paslaugos teikiamos be jokių garantijų, laidavimų, patvirtinimų iš CreditFirm pusės. 4.4. CreditFirm neprisiima įsipareigojimo panaikinti Skelbimą, ar kitą Kliento informaciją iš Svetainės, būtent tam tikrą dieną.
4.5. Klientas pats bus atsakingas ir prisiims visą atsakomybę už naudojimąsi Svetainės Paslaugomis. Taip pat Klientas įsipareigoja užtikrinti CreditFirm neginčijamą atsakomybės nebuvimą, kompensuoti visus ir bet kokius CreditFirm ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius susijusius su Kliento naudojimusi Svetainės Paslaugomis.
4.6. CreditFirm neatsako ir neprisiima atsakomybės kompensuoti bet kokius Kliento nuostolius, jei Klientas negali naudotis Svetainės Paslaugomis, taip pat Mokamomis paslaugomis, dėl trečiųjų asmenų kaltės, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų paslaugomis, tuo atveju užmokestis už Mokamas paslaugas nėra grąžinamas.
4.7. CreditFirm atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, ribojasi - 100 (šimto) litų suma.
4.8. CreditFirm Paslaugos teikiamos nepriekaištingai, jei Klientai Paslaugomis gali naudotis daugiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) procentų laiko per metus.

5. Informacija apie duomenų apsaugą
5.1. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Klientas patvirtina ir suteikia visus įgaliojimus CreditFirm naudoti, valdyti ir tvarkyti Kliento pateiktus, ar CreditFirm kitu būdu gautus Kliento asmens duomenis (toliau - Asmens duomenis), tokius kaip vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
5.2. CreditFirm Svetainėje nėra reikalavimo ar prašymo Klientui pateikti asmens kodą, asmens fizinius duomenis, asmens dokumentų kopijas ar kitą privačią informaciją, nenurodyta ankstesniame punkte. Taip pat Klientams nėra taikomi reikalavimai atskleisti atitinkamą informaciją apie trečiuosius asmenis, tad CreditFirm neprisiims jokios atsakomybės prieš Klientą, ar trečiuosius asmenis, dėl tokios Kliento patalpintos informacijos.
5.3. Klientas naudodamasis Paslaugomis gali pateikti Asmens duomenis, tai reikš Kliento asmeninę valią tokią informaciją pateikti. Klientas patvirtina ir sutinką, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu CreditFirm duomenų bazėje dar 3 (tris) metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie CreditFirm Svetainės. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad savo duomenis Svetainėje pateikia tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims (pvz., draudimo bendrovėms, darbdaviams ir kt.).
5.4. Kliento asmens duomenų tvarkymo tikslas yra CreditFirm Paslaugų teikimas Klientams Svetainėje, (talpinti Skelbimus, peržiūrėti Skelbimus, suteikti informaciją apie Klientų Skelbimus, užsisakyti tam tikras Paslaugas, Klientų registravimuisi į CreditFirm sistemą bei galimybei administruoti Klientų paskyras, Skelbimus, kitoms CreditFirm Svetainėje teikiamoms Paslaugoms funkcionuoti) Svetainėje apibrėžta tvarka ir taisyklėmis.
5.5. Klientas patvirtina, kad jo Svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi ir nepasenę. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

6. Teisė
6.1. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
6.2. Taisyklės įsigalios nuo momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir CreditFirm laiką.

Lietuva
Naugarduko g. 19, Vilnius
Tel. 00370 (5) 2 032 077
faks. 00370 (5) 2 031 630

Turgaus a.21, Klaipėda
Tel. 00370 (5) 2 032 077
faks. 00370 (5) 2 031 630
Lenkija
Al. Jana Pawla II 41
01-001 Varšuva
Tel. 0048 60 777 0402
2009-2022 © UAB "CreditFirm" Tel. 00370 (5) 2 032 077, el. paštas paskola@creditfirm.lt  |  Taisyklės